Kata

Kobudo

Kobudō

More


 1. Fukyugata ichi
 2. Fukyugata ni
 3. Pinan nidan
 4. Pinan shodan
 5. Pinan sandan
 6. Pinan yondan
 7. Pinan godan
 8. Naihanchi shodan
 9. Naihanchi nidan
 10. Naihanchi sandan
 11. Ananku
 12. Wankan
 13. Rohai
 14. Wanshu
 15. Passai
 16. Gojushiho
 17. Chinto
 18. Kusanku

Teaching Tips for all (18) kata

For tips on MKTA Curriculum, please visit
our YouTube channel.

Lara Chamberlain YouTube

We appreciate and respect the teachings of Maeda Kiyomasa, Hanshi, for our Yamane-Ryū Bō training. For more information on Maeda Sensei, please visit this site.

Okinawa Shogen-Ryu


Tuifa

 1. Shinjo no tuifa
 2. Kushi no tuifa

Nunchaku

 1. Shinjo no nunchaku
 2. Yonamine no nunchaku
 3. Masakazu no nunchaku

Sai

 1. Kyan no sai
 2. Hanagusuku no sai
 3. Kishaba no sai
 4. Sai dai ichi

 1. Syushi no kon
 2. Syushi no kon (yamane)
 3. Shiromatsu no kon
 4. Shiromatsu no kon (yamane)
 5. Shirataro no kon
 6. Shirataro no kon (yamane)
 7. Sunakake no kon
 8. Sunakake no kon (yamane)
 9. Kyan no kon
 10. Choun no kon ichi (yamane)
 11. Choun no kon ni (yamane)
 12. Sakugawa no kon (yamane)

Eiku

 1. Chikin Sunakake no eiku

Kama and Jiffa

 1. Kanegawa no nichiogama
 2. Kishaba no kama
 3. Jiffa no ichi